Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Bmos: eenmanszaak gevestigd aan de Steijnweg 16, 6861 DH Oosterbeek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75523523;

Opdrachtgever: de rechtspersoon die een opdracht geeft aan Bmos;

Overeenkomst de afspraken tussen Bmos en Opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging een onderdeel uitmaken.

2. Algemeen

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die Opdrachtgever aan Bmos verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2.  Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden, door ondertekening van de opdrachtbevestiging, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Bmos werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.3.  Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra een aanbetaling is gedaan of de overeengekomen vergoeding volledig is voldaan.

2.4.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in voornoemde voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bmos en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

2.5.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.

3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1.  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bmos op grond van een overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2.  Bmos voert haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit op basis van een inspanningsverbintenis tot het bereiken van het beoogde resultaat, maar kan niet een bepaald resultaat garanderen.

3.3.  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bmos tijdig beschikt over alle informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs mag verwachten dat die relevant is voor de uitvoering van de opdracht.

3.4.  Overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Bmos schriftelijk in gebreke te stellen.

3.5.  Bmos kan bij het uitvoeren van de Overeenkomst derden inschakelen. Bmos is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enige fout of tekortkoming van deze derden.

3.6.  Indien en voor zover de opdracht wordt uitgevoerd op locatie van Opdrachtgever, stelt Opdrachtgever een geschikte werkplek en de voor de uitvoering van de opdracht benodigde hulpmiddelen ter beschikking.

3.7.  Bmos brengt een vooraf met Opdrachtgever overeengekomen uurtarief of fixed fee (een vaste prijs, niet zijnde een uurtarief, voor een vooraf overeengekomen dienstenpakket) in rekening voor haar dienstverlening. Eventuele onkosten die Bmos maakt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.8. Bmos hanteert een kilometervergoeding van € 0,30 per gereden kilometer. Indien afstand een discussiepunt is, zal GoogleMaps de afstand bepalen.

4. Betaling

4.1.  Bij een projectvoorstel zal 50% van het totaalbedrag, bij de start van het project worden gefactureerd. De overige 50% zal gefactureerd worden na oplevering van het project.

4.2. Uren op basis van nacalculatie, worden aan het einde van de maand gefactureerd.

4.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.4.  Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten die Bmos maakt om haar factuur voldaan te krijgen, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van EUR 50.

4.5.  Eventuele klachten over een factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Bmos. Dit leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting.

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1.  Indien de uitvoering van een opdracht door Bmos leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Bmos beperkt tot het bedrag dat de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Bmos in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Bmos om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Bmos beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende opdracht in de drie maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.

5.2.  Bmos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Bmos is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.

5.3.  Opdrachtgever vrijwaart Bmos voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

6. Overmacht

6.1.  Indien Bmos door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht van Bmos wordt verstaan elke van de wil van Bmos onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Bmos kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmacht worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen brand, blikseminslag en extreme weersomstandigheden), uitval van elektriciteit of internet, uitval van computerprogrammatuur en andere voorzieningen, oorlog, overmacht zijdens door Bmos ingeschakelde derden, ziekte zijdens Bmos.

6.2.  In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.

7. Geheimhouding

7.1.  Bmos en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of van derden hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8. Persoonsgegevens

8.1.  Voor zover Bmos toegang krijgt tot persoonsgegevens, zal zij deze behandelen zoals voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens respectievelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever dient juiste maatregelen getroffen te hebben om het werken met deze gegevens voor Bmos zowel praktisch als juridisch mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend benodigde toestemming van personen, het verzorgen van een verwerkersovereenkomst en andere nodige maatregelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens respectievelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


8.2.  Opdrachtgever vrijwaart Bmos van aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt of zijn geregistreerd in het kader van een gegevensverwerking door Opdrachtgever of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet- en regelgeving verantwoordelijk is.

9. Verjaring en verval

9.1.  In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings-en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bmos één jaar.

10.   Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

10.1. Bmos houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Bmos aan Opdrachtgever medegedeeld.

11.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. De rechtsverhouding tussen Bmos en Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

11.2. De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bmos is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Bmos en Opdrachtgever, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.